ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM

Správce MDB CZ s.r.o.

IČO: 5524393

 

kontaktní osoba: Wannes Maertens, tel. +420 733 16 48 68, e-mail: w.maertens@mdb.eu

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému
Právní důvod Oprávněné zájmy správce a třetích stran
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci a osoby vstupující do monitorovaného prostoru
Popis kategorií osobních údajů Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu
Informace poskytované subjektům údajů Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
a sdělení, kde lze získat další informace.
Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování. Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.
Lhůta pro výmaz Doba uchovávání záznamu je 30 dnů. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.
Technická a organizační opatření Řízený přístup k datům, vedení předávacích protokolů třetím osobám
Počet zapojených kamer 4
Objekt umístění kamer Výrobní hala x2, vstup do šaten, vstup do skladu
Režim kamer Nepřetržitý. Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

 

V Olomouci dne 1.7.2019

Za MDB CZ s.r.o.
Wannes Maertens
ředitel

 

Stahnout VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE – KAMEROVÝ SYSTÉM MDB CZ

Doma